Жилищно настаняване

Необходими документи за първоначално картотекиране на граждани за настаняване в общинско жилище :

- Заявление - по образец; - изтегли тук

- Декларация по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община /подписана от всички пълнолетни членове на семейството или домакинството в присъствието на длъжностно лице от районната администрация или заверена от нотариус/ - изтегли тук

- Удостоверение от Адресна служба на СДВР за адресна регистрация през последните 10 години за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;

- Удостоверение от Данъчна служба за декларирани имоти за всички членове на семейството /домакинството/;

- Удостоверение от Служба по вписванията за извършени сделки с недвижими имоти за всички членове на семейството /домакинството/;

- Служебни бележки за годишните доходи от трудово правоотношение за предходната година за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;

- Основание за обитаване на жилището, копие на договор за наем или копие от документ за собственост на имота, който се обитава;

- Копие от решение на ТЕЛК, ако има такова;

- Копие от удостоверението за брак или от бракоразводно решение, ако има такова;

- Копие от документ за застрахователна стойност на МПС, селскостопански машини и други пазарни оценки, определени от лицензиран експерт-оценител, ако е декларирано такова имущество;

- Декларация от домоуправителя за всички живущи на адреса;

- Копия от лични карти;

- Копия от акт за раждане на непълнолетни лица, ако има такива.

Картотекирането на гражданите се извършва по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община. (http://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=108355&b=0)

След подаване на заявлението за картотекиране, придружено от всички необходими документи, последното се разглежда в 2-месечен срок от Комисия,определена от Кмета на район „Надежда”, която определя съответната група и точки и включва заявителите в регистъра на картотекираните в район „Надежда” или се произнася с отказ, в случаите, в които не са спазени необходимите изисквания.

Картотеката се актуализира ежегодно през м.декември чрез подаване на декларация по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.

При подаване на заявлението се заплаща такса от 20,00 лева - в касата на район „Надежда“, находяща се в ст. 101, ет. 1.

Необходимите формуляри и консултиране на гражданите по всички въпроси, свързани с подане на заявления за картотекиране, се осъществява от служители на отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”, стая 111, ет. 1 и стая 214, ет. 2, в приемно време, всеки четвъртък от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.