МКБППМН

Дейност на МКБППМН

Център по превенция

Кабинет за консултации с психолог

Консултации с родители

 

 

Секретар:  Антония Младенова 

Телефони за връзка:

02/4951137

В изпълнение на Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните се създават следните структури:

  1. Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет на Република България
  2.  Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към общинските или районните администрации.  (МКБППМН)

Основни дейности на комисията са:

  •  провежда възпитателни дела на малолетни и непълнолетни извършили противообществени прояви съгласно ЗБППМН. /Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/
  •  изготвя планове и програми за дейността на МКБППМН, предлага на районното ръководство инициативи и дейности по превенцията и противодействието на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, самостоятелно или съвместно с други органи и организации участва в разработването на проекти.
  • предлага и организира изследвания по проблеми, свързани с асоциалното поведение на децата и предлага решения пред компетентните органи.
  •  ваимодейства с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, методически ги подпомага и контролира тяхната дейност.
  •  поддържа връзка със специализираните заведения и се информира за развитието, поведението и проблемите на децата, настанени в тях от съда по предложение на  МКБППМН.
  • съдейства на малолетните и непълнолетните, пребивавали в социално-педагогически интернати, възпитателни училища-интернати и поправителни домове и условно осъдени за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми, и за интегрирането им в обществото.
  • сезира специализираните органи в случаите, когато са нарушени правата на децата от родителите и от други лица.
  •  съвместно с инспекторите по труда упражнява контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени

Съставът на МКБППМН при район  “Надежда”  се определя със заповед на кмета на района.

В състава на  комисията са включени кметът на района, представители на районна администрация (отдел „Образование”), педагози, психолози, юристи.

Организацията на работата на комисията се осъществява от  секретар – служител на районната администрация.

В работата на комисията се включват  инспектори от детска педагогическа стая и служители на дирекция “Социално подпомагане”.