Обект № 1 - „Реконструкция на междублоковото пространство на бл.433, 435 и 436, в УПИ II – за озеленяване с режим на ТГО, кв.270, м.“Надежда 4 част“, район „Надежда“ – Столична община, гр.София

С Решение № 21 от 12.01.2023 година Столичен общински съвет дава съгласие  обектът на интервенция по проект „Ремонт и обновяване на Борисова градина – историческа част“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) да бъде заменен с изграждането на Мрежа от зелени споделени пространства за облагородяване и отдих, локализирани в междублоковите пространства на 6 (шест) столични района, сред които е и район „Надежда“.

            Районна администрация „Надежда“, участва в цитираната програма със шест предложения, като  следва:

Обект № 1 - „Реконструкция на междублоковото пространство на бл.433, 435 и 436, в УПИ II – за озеленяване с режим на ТГО, кв.270, м.“Надежда 4 част“, район „Надежда“ – Столична община, гр.София

Съгласно проведена процедура по ЗОП е избрана фирма изпълнител с която е сключен договор за изпълнение на „Инженеринг за реконструкция на междублоковото пространство на бл.433, 435 и 436, в УПИ II – за озеленяване с режим на ТГО, кв.270, м.“Надежда 4 част“, район „Надежда“ – Столична община, гр.София.

Одобрената проектна документация е разработена съгласно изискванията на действащото законодателство, която включва следното:

Предвижда се облагородяване на междублоковото пространство, чрез рехабилитация на алейната мрежа, ремонт и допълване на парковото обзавеждане, основен ремонт на съществуващата детска площадка и осигуряване на осветление при нея.

Детската площадка е предвидена за деца от 3 до 12 години с площ от 157,00 м2, включваща следното детско оборудване:

-        Комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 години, включващо пързалки - 3 бр., кули – 5 бр., занимателен панел, тунелче, стълби – 3 бр.;

-        Люлка /двойна/ - за деца от 3 до 12 години;

-        Къща „Гондоа“ – за деца от 3 до 12 години;

-        Детска игра „Гъбки за равновесие“ – тематична занимателна игра за катерене и равновесие за деца от 3 до 12 години;

-        Игра „Дама“;

-        Детска игра „Космос“ – тематична занимателна игра за игра и учение;

Под детските съоръжения на площадката ще има каучукова настилка, а около тях се предвижда оборудване с общи паркови елементи – 3 бр. пейки и 2 бр. метално кошче. Детската площадка ще бъде оградена с цветна ограда с височина 100 см.

 

Obekt 1

Obekt 2