<< Към всички новини

Съобщение

14/05/2024

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № САГ24-РА53-303/ 29.04.2024г. на Главния архитект на Столична община се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/-изменение на плана за регулация и план за застрояване в териториален обхват на  УПИ III -“ХФК СКЛАДОВА БАЗА“, ПИ с идентификатор 68134.1350.7 по КККР, кв. 1,  м. НПЗ “Илиянци-запад“, СО-район „Надежда“; изменение на плана за улична регулация /ИПУР/ между о.т. 69 и о.т. 68 за регламентиране на нов вход/изход към УПИ III; изменение на плана за улична регулация при о.т. 67 за създаване на нова задънена улица от о.т. 67-о.т. 67а/нова/, о.т. 67б/нова/ до о.т. 67в/нова/ и свързаното с това изменение на плана за регулация на контактни УПИ I-“ЗА СНС СКЛАДОВО ГАРАЖНА БАЗА“ и УПИ II-“ЗА ПЛАСМЕНТНО-СКЛАДОВА БАЗА ЗА НЕФТОПРОДУКТИ, СКЛАДОВЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“ от кв. 1, м. НПЗ “Илиянци-запад“, СО-район „Надежда“.