<< Към всички новини

Обявяване на Заповед № САГ24-РА53-302/ 29.04.2024г. на Главния архитект на Столична община.

13/05/2024

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА” 

гр.  София -1220, ул. „Осми март”№ 6, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № САГ24-РА53-302/ 29.04.2024г. на Главния архитект на Столична община се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/–изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ I-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19“ЗА ЧИСТО ПРОИЗВОДСТВО, ОФИСИ И КОО“, кв. 172, м.„Военна рампа-запад“, СО-район „Надежда“ в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.1380.191, 68134.1380.193 и 68134.1380.2118  и свързаното с това изменение на уличната регулация на профила на улицата от о.т. 129а до о.т.129д пред ПИ с идентификатор 68134.1380.191, и план за застрояване /ПЗ/ за новообразуваните УПИ.