<< Към всички новини

Обявяване на Заповед № САГ24-РА53-296/ 29.04.2024г. на Главния архитект на Столична община

13/05/2024

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА” 

гр.  София -1220, ул. „Осми март”№ 6, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

 

  На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № САГ24-РА53-296/ 29.04.2024г. на Главния архитект на Столична община се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/-изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в териториален обхват: УПИ I-„ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ и УПИ III-„СКЛАДОВА БАЗА“ от кв. 4а, м. НПЗ „Илиянци-запад“ за самостоятелно урегулиране с предвидено застрояване на ПИ с идентификатор 68134.1352.59 по КККР на район „Надежда“.