Обяви и съобщения

<< Към всички новини

Заповед № РНД24-РД56-132

02/04/2024

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА” 

гр.  София -1220, ул. „Осми март”№ 6, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

На основание чл. 22, ал. 4, във ръзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ  и чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устойство на територията на Столична община, съобщаваме, че е издадена Заповед № РНД24-РД56-132/ 02.04.2024г. на кмета на СО-район „Надежда“ за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за УПИ IХ-1765”ЗА ЖС, МАГАЗИНИ, ОФИСИ, ГАРАЖИ И ОО“, кв. 87, м.“ж.к. Надежда 4“, СО – район „Надежда“.

 

Протокол на общ. обс.-11.04.24