<< Към всички новини

Заповед № САГ24-РА53-208/ 28.03.2024г.

01/04/2024

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Осми март” № 6, тел.: 02/ 495-11-44

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

 

 

     На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, СО - район „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № САГ24-РА53-208/ 28.03.2024г. на Главния архитект на СО се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за застрояване /ИПЗ/ на УПИ IV-605, ПИ с идентификатор 68134.1382.605 по КККР, кв. 14, м. “Надежда 2а“, СО-район „Надежда“.