<< Към всички новини

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите лица

29/01/2024

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № САГ23-РА53-853/ 23.11.2023г. на Главния архитект на СО се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на УПИ Х-2133„ЗА ОФИСИ И ОО“ и УПИ ХI- „ЗА ТРАФ.“, ПИ с идентификатори 68134.1384.2133 и 68134.1384.2285 по КККР, кв. 43, м. „ж.к. Надежда 4“, СО-район „Надежда“.