<< Към всички новини

Заповед № САГ23-РА53-794/ 06.11.2023г. на Гл. архитект на СО за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация /ИПР/, кв. 4а, м. НПЗ „Илиянци-запад“, СО-район „Надежда“

15/11/2023

На осн. чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № САГ23-РА53-794/ 06.11.2023г. на Главния архитект на СО се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация /ИПР/ на УПИ I-„ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ за образуване на нов  УПИ VI-2073„ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОФИСИ“ за ПИ с идентификатор 68134.1352.2073 и предвиждане на застрояване в него, кв. 4а, м. НПЗ „Илиянци-запад“, СО-район „Надежда“.