<< Към всички новини

Заповед № САГ23-РА53-728/ 18.10.2023г. на Гл. архитект на СО за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-изменение на уличната регулация /ИПУР/

07/11/2023

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № САГ23-РА53-728/ 18.10.2023г. на Главния архитект на СО се разрешава изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-изменение на уличната регулация  /ИПУР/ в участъка от о.т. 87г до о.т. 90а, изменение на плана за регулация /ИПР/ и план за застрояване /ПЗ/ в териториален обхват: УПИ XI“ЗА МОТОПИСТА“, кв. 32, м. НПЗ „Илиянци-запад“, ПИ с идентификатор 68134.1369.690 по КК на СО-район „Надежда“.