<< Към всички новини

Заповед № САГ23-РА53-210/ 18.04.2023г. на Гл. архитект на СО, за разрешено изработване служебно проект за изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на м. „Надежда 1б“

03/05/2023

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

 

     На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № САГ23-РА53-210/ 18.04.2023г. на Главния архитект на СО е разрешено да се изработи служебно проект за изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на м. „Надежда 1б“ в участъка между о.т.68-о.т.195-о.т.246 и о.т.196 до о.т.195; изменение на план за регулация /ИПР/ в обхвата на УПИ II-„ЗА ЖС“ от кв.147 и УПИ I-„ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ С РЕЖИМ НА ТГО“ от кв. 147б, м. „Надежда 1б“, СО-район „Надежда“, ПИ с идентификатори 68134.1386.2792, 68134.1386.2802, 68134.1386.2417, 68134.1386.2109,  и 68134.1386.2801 по КККР на район „Надежда“.