Местни избори 2023

 Заповед № СОА23-РД09-2283/24.10.2023 г. на кмета на Столична община за осигуряване на специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването в изборния ден (Публикувана на 24.10.2023 г.)

 Заповед № СОА23-РД09-2283/24.10.2023 г. на кмета на Столична община за осигуряване на специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването в изборния ден (Публикувана на 24.10.2023 г.)

 

Заповед № РНД23-РД56-675/25.10.23 г. за отмяна на приемното време на всички ресорни отдели на СО-район „Надежда“ , във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

Заповед № РНД23-РД56-675/25.10.23 г. за отмяна на приемното време на всички ресорни отдели на СО-район „Надежда“ , във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

 

Заповед № СОА23-РД09-2253/20.10.2023 г. на кмета на Столична община за реда за продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в предизборния и изборния ден – избори ОСК – 29.10.2023 г., в т.ч. в хипотеза на провеждане на втори тур за кмет на община (Публикувана на 20.10.2023 г.)

Заповед № СОА23-РД09-2253/20.10.2023 г. на кмета на Столична община за реда за продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в предизборния и изборния ден – избори ОСК – 29.10.2023 г., в т.ч. в хипотеза на провеждане на втори тур за кмет на община (Публикувана на 20.10.2023 г.)

 

Заповед на кмета на Столична община за образуване на избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия

Заповед № СОА23-РД09-2211/16.10.2023 г. на кмета на Столична община за образуване на 20 (двадесет) избирателни секции на територията Столична община за провеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. за гласуване с подвижна избирателна кутия (Публикувана на 16.10.2023 г.)

 

Заповед за забрана използването на общинския транспорт на територията на Столична община за провеждането на предизборна агитация за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

Заповед № СОА23-РД09-2050/26.09.2023 г. на кмета на Столична община за забрана използването на общинския транспорт на територията на Столична община за провеждането на предизборна агитация за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

Заповед за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на Столична община за изборите за общински съветници и за кметове,
насрочени за 29.10.2023 г. 

Заповед № СОА23-РД09-2048/26.09.2023 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на Столична община за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

За глухи и сляпо-глухи лица

0887 900 998 (viber)

Посоченият телефонен номер е предназначен единствено за обслужване на хора с увреден слух, чрез осъществяване на видео-жестов превод в работно време от понеделник до петък от 09:00-17:30 ч.

За допълнителна информация и/или при възникване на въпроси:

Район "Надежда", ж.к. "Надежда" 1, ул. "Кирил Дрангов" № 55, деловодство, гише № 3.

Понеделник - петък: 08:30 - 17:00 часа

 

За глухи и сляпо-глухи лица - Портал на Столичната Община - Портал на Столичната Община (sofia.bg)

 

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

Заповед № СОА23-РД09-2036/21.09.2023 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

Приложение 1: Места за поставяне на агитационни материали – плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др. съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК.

Заповеди на районните кметове за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

Заповед № СОА23-РД56-559/12.09.2023 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

Заповед на кмета на Столична община за образуване на избирателни секции

Заповед № СОА23-РД09-1944/07.09.2023 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 586 (хиляда петстотин осемдесет и шест) избирателни секции на територията Столична община за провеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. (Публикувана на 07.09.2023 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Адреси на избирателните секции
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Списък с номерата на избирателните секции и адреситe, попадащи в тях

Уведомления за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии

Уведомление за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии

СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ И Е-УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ – 29.10.2023 Г.

► Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани. Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – до 28 април 2023 г. включително.

► Столична община осигурява възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите), в работни дни между 09:00 часа и 17:30 часа, избирателите с постоянен адрес/настоящ адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ – ИЗБОРИ 29.10.2023 г.

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

► Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес:  https://regna.grao.bg/

► Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден – 14 октомври 2023 г. (при условие, че е наличен регистриран настоящ адрес на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден);
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

В избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия се включват български граждани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват на избори за общински съветници и за кметове. (Решение № 2154/31.08.2023 г. на Централната избирателна комисия).

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36, съгласно ал. 2, и искането трябва да е направено при условие, че имат регистриран настоящ адрес на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и са подали заявление за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес.

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия имат право и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат адрес на пребиваване на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и са служебно вписани в избирателен списък част II или са подали декларация за вписване в списъка – част II.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 14 октомври 2023 г. по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

► В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление по образец – Приложение № 17-МИ (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) и   

● подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община / районната администрация;

● изпратено по факс: 02 988 56 97;

● изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

► По електронен път чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква електронен подпис:

● чрез Портала на Столична община за електронни услуги – избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.  https://www.sofia.bg/for-voters  

● на ел. поща psik2023@sofia.bg – БЛАНКА

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

В случай че не сте успели да подадете заявление до 14 октомври 2023 г., разполагате с допълнителна възможност до 23 октомври 2023 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на Столична община https://www.sofia.bg/voter-lists  или да се свържете с нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

 

 

Уведомление на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023г., с Указ № 146 от 31 юли 2023г. на Президента на Република България (обн. ДВ. бр. 67 от 04 август 2023г.)

Заповед за определяне на места за обявяване на избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023г. на територията на Столична община - район "Надежда"

Уведомление за провеждане на публични консултации за състав на Общинска избирателна комисия София-град за изборите за общински съветници и за кметове – 2023 година

Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.) - Линк: Държавен вестник (parliament.bg)