Данъчна служба – район „Надежда”

Данъчните задължения на гражданите на район „Надежда”  се заплащат в Данъчна служба – район „Надежда”

 

ОП "Надежда и Връбница"

адрес: ул. ''Траен мир'' № 1
02/904 1436, 02/904 1191 - Инспектори

02/904 1058 - Биляна Попова, Началник отдел ОП "Надежда и Връбница"
e-mail: bilyana.popova@sofia.bg

Работно време – 8.30-17.00 ч.

https://sonet09.sofia.bg/WSClient/pages/obligation.jsp

Вноски по сметките на отделите за местни данъци и такси на Дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” към Столична община по банков път:

Отдел “НАДЕЖДА И ВРЪБНИЦА” - ПРИХОДИ:

BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF

IBAN за приходи: BG 70 SOMB 9130 84 275774 44

Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък

              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти

              44 22 00 Данък върху наследствата

              44 23 00 Данък върху превозните средства

              44 24 00 Такси за битови отпадъци

              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин

              44 34 00 Други данъци

              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети

              44 80 13 Такси за притежаване на куче

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Заплащането се извършва, както следва:

  • Окончателен годишен патентен данък - в отдела по местонахождение на обекта;
  • Данък сгради - в отдела по местонахождение на имота;
  • Данък МПС - в отдела по местоживеене на собственика;
  • Данък върху възмездно придобиване на имущество – в отдела по местонахождение на имота;
  • Данък върху наследството - в отдела по местоживеене на наследника;
  • Такса смет - в отдела по местонахождение на имота;
  • Такса за притежаване на куче - в отдела по местоживеене на собственика;
  • Други общински такси - в някои от отделите "МДТ" по избор;
  • Туристически данък
  • Такси за административни услуги

 

Образци на документи – линк към Столична община