Избори НС 2023

Информационен портал за избирателите

За пети поредни избори Столичната община предоставя възможност на гражданите за справки, свързани с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02.04.2023 г.

Системата е уеб базирано ГИС приложение, чрез което избирателите имат възможност за ориентация относно номера на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на вот и точното ѝ местонахождение на територията на Столична община, както и да направят справка в избирателните списъци.  

Достъпът до приложението може да се осъществи на адрес: https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/, включително и през мобилни устройства. Уеб базираната система предлага удобен интерфейс, лесен за ориентация от потребителя и е достъпен през всички браузъри.

През системата може да се реализира достъп до:

 • Данни относно Заповедта на кмета на Столична община по чл. 8 от Изборния кодекс за граници, обхват, номерация и адреси на избирателните секции;
 • Адреси, обхващащи съответната избирателна секция, за нуждите на функционалност – търсене на избирателна секция;
 • Информация за секциите, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването;
 • Връзка към сайта на ГД ГРАО за избирателните списъци за Избори за Народно събрание на 2 април 2023 г., откъдето може да се провери мястото за гласуване;
 • Връзка към Районните избирателни комисии;
 • Връзка към електронните услуги за изборите, Портала на СО и Разяснителната кампания на Централната избирателна комисия.


Основната цел на приложението е да гарантира на гражданите публичност и по-добра информираност.

 


Заповеди на кмета на Столична община и на кмета на СО-Район Надежда във връзка с изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

 • Заповед № СОА23-РД09-600/23.02.2023 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за НС, насрочени за 02.04.2023 г.
  Приложение 1: Места за поставяне на агитационни материали – плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др. съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК
 • Заповед № СОА23-РД09-630/28.02.2023 г. на кмета на Столична община за забрана използването на общинския транспорт на територията на Столична община за провеждането на предизборна агитация за изборите за НС, насрочени за 02.04.2023 г.
 • Заповед № СОА23-РД09-632/28.02.2023 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на СО за изборите за НС, насрочени за 02.04.2023 г.
 • Заповед № СОА23-РД09-749/16.03.2023 г. на кмета на Столична община за осигуряване на специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването в изборния ден за НС, насрочен на 02.04.2023 г.
 • Заповед № РНД23-РД56-192/28.03.2023 г. на кмета на СО - район "Надежда", на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с организационно-техническата подготовка на предстоящите предсрочни избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 2 април 2023г.
 • Заповед № СОА23-РД09-784/18.03.2023 г. на кмета на Столична община за образуване на 16 (шестнадесет) избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия.

 • Заповед № СОА23-РД09-866/29.03.2023 г. на кмета на Столична община за реда за продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в предизборния и изборния ден – избори НС – 02.04.2023 г.
   

 


Гласуване на избирателите с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 – по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 18 март 2023 г. по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

1.  В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 67-НС (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК):   

 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;
 • изпратено по факс: 02 988 56 97;
 • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. По електронен път чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква подпис:


Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

В случай че не сте успели да подадете заявление до 18 март 2023 г.,  разполагате с допълнителна възможност до 27 март 2023 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на Столична община https://www.sofia.bg/election  или да се свържете с нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

 


ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ – ИЗБОРИ

 Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

Заявление за вписване в Избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.

Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index   

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис.

Заявление за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на Избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от Избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на Избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2022 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

 


Справка за граждани за проверка на номер и адрес на избирателна секция за изборите на 02.04.2023 г.

а интернет адрес: http://www.grao.bg/elections/  всички граждани могат да направят справка по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция за гласуване.

Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, единен и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Телефонът е безплатен за цялата страна.

Освен чрез горните комуникационни канали Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.

 


Уведомления за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии

Уведомления за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии - Столична община - район "Надежда"

 


Заповеди на кмета на Столична община

Публична консултация за определяне съставите на СИК и ПСИК в район Надежда.

Заповед № СОА23-РД09-492/09.02.2023 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 583 (хиляда петстотин осемдесет и три) избирателни секции за провеждане на изборите за Народно събрание – насрочени на 02 април 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Граници на избирателните секции
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Адреси на избирателните секции

Публикувано на 09.02.2023 г.

 


Районни избирателни комисии

23. Районна избирателна комисия

Адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, заседателна зала № 301 и кабинет № 302
Сайт: https://rik23.cik.bg/ns202304/


24. Районна избирателна комисия

Адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 62, ет. 2, заседателна зала № 204
Сайт: https://rik24.cik.bg/ns202304/


25. Районна избирателна комисия

Адрес: гр. София, ул. „Освобождение” № 25, заседателна зала на партерен етаж
Сайт: https://rik25.cik.bg/ns202304/

 


Указ № 28 на президента за насрочване на избори за Народно събрание на 02.04.2023 г.

Указ № 28 на президента на Републиката за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.
(обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)

Централна избирателна комисия:
https://www.cik.bg/


Списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 37 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)

13-Надежда Списък ПСИК


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, ал. 1 ИК)

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, ал. 1 ИК)

 

Публичен регистър на издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. на територията на 23-ти, 24-ти и 25-ти МИР

2023-03-22-25 РИК-издадени удостоверения за гласуване на друго място