Заповед № СОА20-РД09-2741/30.10.2020г. на кмета на Столична община, за прилагане на Наредба № 6 от 7 октомври 2019г., за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление