Често задавани въпроси

Често задавани въпроси в отдел "АО и ГРА"

Удостоверение за наследници се издава от общината, от района или от кметството по последен постоянен адрес на починалото лице. За предоставяне на документа е необходимо да се подаде искане от наследник или подаващият да представи нотариално заверено пълномощно, с което е упълномощен от такъв. В искането се попълват всички наследници на наследодателя, включително и починалите, като под тях се вписват техните наследници. След издаването на удостоверението от него ще могат да се ползват всички наследници на починалия, като начин за легитимация пред институциите. Виж тук: http://bit.ly/38VIOUv
За извършване на адресна регистрация е необходимо да се представи документ за собственост и писмено съгласие от собственика, когато заявителят не е собственик и не е в родствена връзка по права линия или във фактическо съпружеско съжителство със собственика, чрез декларация по образец, подадена лично пред служителя, извършващ адресната регистрация, или с нотариална заверка на подписа. За непълнолетни деца, бланките за промяна на постоянен и настоящ адрес е необходимо да бъдат подписани от двамата родители или да се представи съдебно решение, с което е определено кой от родителите ще упражнява родителските права, в случай на развод между тях.
Документ, удостоверяващ гражданското състояние на лице (удостоверение за семейно положение, удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина, удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България) се издава от всяка община, район или кметство. За предоставяне на удостоверението е необходимо да се попълни искане от страна на заявителя. В случайте , когато искания документ се отнася за друго лице, се представя нотариално заверено пълномощно. За починали лица, удостоверения за гражданското им състояние се издават на техните наследници или на лица упълномощени от тях. При издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина е необходимо да се представи документ за семейното положение на лицето, с което българският граданин ще встъпи в брак, с превод на български език.
Дубликат или препис от акт за гражданско състояние се издава от общината, от района или от кметството, където първоначално е регистрирано настъпилото събитие или от администрацията, в която се съхранява съответния акт. За актове за гражданско състояние, съставени след 2000г., дубликат или препис се издава, въз основа на Националния електронен регистър на актовете по гражданско състояние, и може да бъде предоставен от всяка община, район или кметство. Право да получат акт за гражданско състояние имат лицата, за които се отнасят, на законните им представители или на техните наследници. Производството по издаване започва с подаване на писмено искане по образец, като заявителят представя документ за самоличност. Виж тук: http://bit.ly/2SVCJlz

Често задавани въпроси в отдел "Общинска собственост и търговска дейност"

Работно време на стационарен търговски обект, съгласно Раздел І от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община. При упражняване на търговска дейност в стационарен обект физическите и юридически лица заявяват работното време на обекта в районната администрация по местонахождението му. Заявлението за работно време на обекта (по образец) в 2 екземпляра се подава до кмета на района със започване дейността на обекта. Виж тук: http://bit.ly/333rJpD
- Необходимо е издаване заповед на Кмета на района за определяне на допълнителни места за извършване на търговия на открито на територията на района за съответните мероприятия и кампании. Създаване на организация при определяне на местата за извършване търговия на открито да се спазват следните изисквания.
- Да не се възпрепятства свободното придвижване на граждани.
- Опазване на чистотата и недопускане на увреждане на настилката и тревните площи.
- В разрешенията да се определя точната стокова специализация за която се издават.
- Да се спазват изискванията за безопасност на движението, опазване на чистотата и обществения ред.
- Издадените разрешителни са по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община и се таксуват по реда на НОАМТЦУПСО.
- Необходимите документи за първоначално картотекиране на граждани за настаняване в общинско жилище се подават в районната администрация.
- Заявление - по образец; - изтегли тук
- Декларация по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община /подписана от всички пълнолетни членове на семейството или домакинството в присъствието на длъжностно лице от районната администрация или заверена от нотариус/ - изтегли тук
Необходимите формуляри и консултиране на гражданите по всички въпроси, свързани с подане на заявления за картотекиране, се осъществява от служители на отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”, стая 111, ет. 1 и стая 214, ет. 2, в приемно време, всеки четвъртък от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.
- Необходимите документи за издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот се подават в районната администрация.*Услугата може да бъде заявена и по електронен път, чрез Портала за електронни услуги на Столична община. Необходими документи:
-Заявление по образец;
-Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
-Скица на имота, издадена от СГКК;
-Документ за собственост;
-Удостоверение за наследници;
-Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение при необходимост;
- Документ за платена такса Виж тук: http://bit.ly/330AWz6