Програми и проекти

Предоставяне на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.Предоставяне на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Предоставяне на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Виж още >>
Район „Надежда“ се включва в пилотен проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”Район „Надежда“ се включва в пилотен проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”

Столична община изпълнява проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради- SHEERenov, финансиран по програма „Хоризонт 2020“.

Виж още >>
/uploads/2020-vt/09/103099857_3092396037470119_1919529664529444230_o.pngЗапочва поетапно присъединяване на районните администрации на Столичната община към Единния модел за електронни услуги

Район "Надежда" е един четирите пилотни района на Столична община, в които започва тестово предоставяне на близо 70 електронни услуги на гражданите и бизнеса през Единния портал на адрес

Виж още >>
Кампания за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища по Интегриран проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух "LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR" по Програма LIFE на Европейски съюзКампания за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища по Интегриран проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух "LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR" по Програма LIFE на Европейски съюз

Стартира проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Виж още >>
Проект URBiNATПроект URBiNAT

Над 80 чуждестранни и български експерти участваха в международна работна среща, част от  проект „Регенерация и интеграция на градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“ (URBiNAT – URBan-Innovative-NATure)  

Виж още >>
Проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”Проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”

Столична община е бенефициент по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София 2014-2020 г.” ( ИПГВР), в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансира от Европейски съюз.

Виж още >>
Проект "Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране“Проект "Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране“

Проект "Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране“ (Stimulating citizens participation to recycle processes – Benefit As you Save – BAS)

Виж още >>
Проект „Движи се безопасно по пътищата и сбъдни мечтите си“Проект „Движи се безопасно по пътищата и сбъдни мечтите си“

Информация за изпълнението на проект „Движи се безопасно по пътищата и сбъдни мечтите си“ в Столична община-район „Надежда“

Виж още >>
Проект „Осигуряване на топъл обяд в СО – Район „Надежда“, ОП за храни и/или основно материално подпомаганеПроект „Осигуряване на топъл обяд в СО – Район „Надежда“, ОП за храни и/или основно материално подпомагане

200 уязвими граждани на район „Надежда“ ще получават топъл обяд в рамките на национална програма

Виж още >>
Проект „Независим живот в район „Надежда“, ОП РЧР 2014-2020Проект „Независим живот в район „Надежда“, ОП РЧР 2014-2020

В изпълнение на договор № BG05M90P001-2.002-0237-C001/16.12.2015 г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M90P001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г

Виж още >>
Проект "Нови възможности за грижа"Проект "Нови възможности за грижа"

На 18 март 2015 г. Агенция за социално подпомагане (АСП) подписа споразумение за изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2

Виж още >>
Проект „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на  общинската администрация на СО район «Надежда»Проект „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО район «Надежда»

Повишаване на административния капацитет на общинската администрация на СО район „Надежда” чрез обучение за развитие на ключови и специални компетентности в съответствие със съвременните изисквания за качество и ефективност на извършваните дейности.

Виж още >>
Проект ТУРАСПроект ТУРАС

Столична община изпълнява 5- годишен проект, с наименование TURaS „Урбанистична гъвкавост и устойчивост”.

Виж още >>
Проектно предложение по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001 „3.1 –Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.Проектно предложение по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001 „3.1 –Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

Проектно предложение по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001 „3.1 –Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

Виж още >>