Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап 1

Район „Надежда“ стартира прием на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

На https://bit.ly/3kjizSz  са публикувани утвърдените насоки за кандидатстване по процедурата, заедно с приложенията към тях.

Комисия, назначена от кмета на район „Надежда“, ще преглежда документите на Сдруженията на собствениците и при нередовност ще дава указания на домоуправителите за привеждането им в съответствие с изискванията на МРРБ. За регистрация на Сдружение на собствениците отговаря младши експерт Йорданка Панова, етаж 1, стая 117, тел. 02/495-11-37.

Необходими документи за регистрация на Сдружение на собствениците:

1.Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС

2. Списък на собтсвениците, участващи в сдружението, с трире им имена и адреса в етажната собственост.

3. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя).

4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Целта на процедурата за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Допустими за финансиране за всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), т.е. в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Допустими кандидати са общините/ районните администрации към Столична община. Предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската/районната администрация, където се намира сградата, в партньорство със Сдруженията на собствениците на сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Максимална стойност на безвъзмездна финансова помощ (БФП), която се предоставя на Столична община е в размер на 150 млн. лв. БФП на всички районни администрации се кумулира и не може да надвишава посочените ограничения на ниво общинска администрация. Одобрените жилищни сгради ще получат до 100 % финансиране (не се изисква съфинансиране от страна на собствениците). Случаите, в които юридически лица-търговци са собственици на самостоятелни обекти в сграда, участваща в Инвестицията и допустима за финансиране, същите се считат за получатели на минимална помощ (помощ “de minimis”) и към тях са приложими правилата за „минимална помощ“. Когато самостоятелният обект в сграда е под контрола на община или държавна институция, посредством общинско/държавно предприятие или търговско дружество, последните се считат за получатели на минимална помощ.

Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда/ блок-секция е 50 000 лв., а максималният – 9 500 000 лв.

Продължителността на изпълнението на всеки проект следва да е до 30 месеца, като крайният срок за изпълнение е 30 юни 2026 година.

Всички, които отговарят на предварително определените условия и са представили необходимите документи в пълен обем, ще бъдат обработени от експертен екип на района и техните документи ще бъдат подадени на МРРБ в срок до 17:00 ч. 31.05.2023 г. Предвид необходимия технологичен срок за обработка на подадените заявления и подготовка на проектното предложение, район „Надежда“ определя краен срок за приемане на заявления до 10.05.2023 г.

За допълнителна  информация, може да  се свържете с ресорния екип на район „Надежда“

инж. Георги Александров - 0889 522 408 - iib_nadejda@mail.bg

инж. Бойко Дръндарски - 02 495 11 42 - iib_nadejda@abv.bg

Симона Терзиева - 02 495 11 49 - s.terzieva@so-nadejda.com

Административният офис  на район „Надежда“ е адрес: ж.к. „Надежда“ 1, ул. „Кирил Дрангов“ № 55.

Приемно време – всеки четвъртък, с работно време от 08:30 ч. до 17:00 ч.

 

Допълнителна информация и препратки: